Danh sách các HLV, VĐV, Trọng tài Việt Nam trong bảng rating của FIDE

Ghi chú:
- Danh sách xếp theo ID FIDE từ nhỏ đến lớn
- Bấm vào FIDE ID để xem hồ sơ trên FIDE.
- Tìm tên của các kỳ thủ bằng cách gõ vào hộp tìm ở góc trên bên trái bằng bất kỳ dữ liệu hợp lệ nào như tên, ID, năm sinh v.v... 
- Tải danh sách về với nút lệnh ở góc cuối bên trái của bảng.
 

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDE
12401137Le Quang LiemNamGM13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNamGM23-02-1990
12404675Nguyen Anh KhoiNamGM11-01-2002
12401153Le Tuan MinhNamIM21-10-1996
12401820Tran Tuan MinhNamGM01-01-1997
12400246Pham Minh HoangNamIM05-08-1978
12400084Dao Thien HaiNamGM10-05-1978
12400025Nguyen Anh DungNamGM17-03-1976
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamGM11-10-1987
12400726Bui VinhNamGM25-12-1976
12401358Nguyen Duc HoaNamGM13-07-1989
12400076Tu Hoang ThongNamGM22-06-1972
12400815Nguyen Thanh SonNamIM28-04-1981
12401064Nguyen Van HuyNamGM14-03-1985
12400599Hoang Canh HuanNamFM14-03-1985
725056Cao SangNamGM06-09-1973
12402141Vo Thanh NinhNamIM05-10-1988
12401226Pham Le Thao NguyenNữIM07-12-1987
12402532Nguyen Van ThanhNamIM14-07-1992
12402435Dang Hoang SonNamFM25-10-1994
12401218Pham ChuongNamIM07-01-1989
12400238Dinh Duc TrongNamFM00-00-1977
12401080Tran Minh ThangNamIM02-01-2000
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12401838Vo Thi Kim PhungNữWGM08-06-1993
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12400122Nguyen Van HaiNamIM23-09-1993
12401277Duong The AnhNamIM08-06-1986
12400645Tran Quoc DungNamFM16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNamFM19-08-2000
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12401102Hoang Thi Bao TramNữWGM09-11-1987
12400343Dong Bao NghiaNamCM21-07-1992
12401463Ly Hong NguyenNamFM06-02-1989
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12400408Nguyen Thai BinhNam00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1985
12400939To Quoc KhanhNam20-10-1973
12412279Dao Minh NhatNam22-03-2004
12410853Nguyen Quoc HyNamCM14-05-2006
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữWGM17-06-1976
12401897Tran Manh TienNam02-05-1990
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12404683Le Minh HoangNamFM09-05-2000
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12400351Tu Hoang ThaiNamIM22-06-1972
12401307Pham Xuan DatNam00-00-1987
12401501Bao KhoaNamIM03-10-1990
12401420Pham Duc ThangNamFM09-04-1988
12401676Nguyen Thi Mai HungNữWGM28-01-1994
12401161Bao QuangNamFM04-09-1978
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12402460Le Huu ThaiNamCM10-10-1997
12400386Vo Hong PhuongNữWFM20-08-1979
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12402109Nguyen Phuoc TamNam16-10-1995
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNam07-11-1966
12400971Luong Minh HueNữWFM17-11-1986
12401609Bui Trong HaoNamFM15-12-1995
12400203Nguyen Thuan HoaNữWIM16-11-1970
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12401455Hoang Thi Nhu YNữWIM30-04-1993
12401439Ton That Nhu TungNamIM19-04-1991
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữWIM05-07-2003
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữWIM23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữWIM19-02-1974
12401293Hoang Thi UtNữWFM07-02-1978
12401005Le Thanh TuNữWGM27-11-1985
12401013Luong Phuong HanhNữWIM08-02-1983
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12400548Truong Duc ChienNam03-04-1971
12402036Nguyen Quynh AnhNữWIM27-03-1988
12400297Nguyen Thi DungNữWFM19-03-1982
12402508Lu Chan HungNamIM18-01-1997
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12400572Le Kieu Thien KimNữWIM10-12-1981
12401854Le Hoang Tran ChauNữWFM10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNamFM04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ03-07-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12401374Nguyen Sy HungNam27-05-1984
12401811Tran Ngoc LanNam24-05-1992
12402133Nguyen Hoang NamNamCM25-06-1986
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNam07-07-1989
12401870Nguyen Thanh NghiaNam18-01-1989
12400041Pham Ngoc ThanhNữWFM00-00-1971
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12404543Duong Thanh BinhNam14-07-1975
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12401331Ngo Dieu HoaNữWFM12-07-1991
12402028Nguyen Manh TruongNam05-09-1991
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12400440Nguyen Ha PhuongNamFM30-01-1995
12401390Pham Thi HoaNữ00-00-1988
12407925Tran Dang Minh QuangNamCM06-07-2005
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12403555Tong Thai HungNam16-01-1968
12402613Vuong Trung HieuNamFM17-02-1996
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12401641Nguyen Ngoc HiepNamCM08-02-1991
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữWIM01-11-1985
12401170Nguyen Hai QuanNam03-08-1985
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12403504Le Cong CuongNam11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNamFM00-00-1995
12402419Dang The NamNam09-02-1991
12400840Phan Trong BinhNam19-09-1990
12405060Ngo Duc TriNamFM25-05-2004
12400254Le Thi Phuong LienNữWFM18-10-1979
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12400653Dang Bich NgocNữWIM30-10-1984
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12400467Le Hien ThucNamCM01-08-1979
12400092Dang Tat ThangNam26-03-1953
12404632Nguyen Mai Duc TriNam26-01-1989
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamCM03-02-2004
12404640Nguyen Trung KienNam22-07-1989
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữWFM08-09-1990
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401722Luong Nhat LinhNữWFM04-09-1989
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ00-00-1974
12407348Pham Thi NuNữ--
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12404250Nguyen Minh ThangNam10-12-1965
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12400696Hoang Le My AnhNữWCM16-01-1992
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamCM26-05-1994
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12400904Che Quoc HuuNamFM09-05-1996
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữWFM03-06-1995
12415898Quach Phuong MinhNam01-01-1988
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữWCM08-02-1989
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12409294Tran Xuan TuNam21-10-1986
12415669Pham Tran Gia PhucNamCM21-08-2009
12400360Tran Thi Kim LoanNữWFM28-04-1971
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12402192Le Thanh TaiNamCM15-04-1997
12402168Vu Quang QuyenNamCM23-01-1995
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12401072Nguyen Tan Hoang NamNamCM14-07-1999
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12424714Banh Gia HuyNam25-05-2009
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNamCM20-07-2000
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữWIM28-02-1999
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12402605Vo Hoai ThuongNam29-03-1996
12403407Tran Le Dan ThuyNữWFM31-08-1996
12400157Khuong Thi Hong NhungNữWIM02-01-1972
12401781Nguyen Thao HanNữWFM09-01-1994
12406732Nguyen Hong AnhNữWIM23-09-2001
12401412Vang Thi Thu HangNữ25-04-1979
12400475Nguyen Van Toan ThanhNamCM01-11-1998
12401480Luong Huyen NgocNữWCM09-04-1988
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12404764Tran Cong DatNam--
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12400874Bui Kim LeNữWIM26-04-1977
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữWFM16-04-1996
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12404888Le Minh TuNamFM02-07-1998
12401625Le Trong De ToanNamCM02-07-1994
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12400491Doan Thi Van AnhNữWFM13-02-1994
12402176Le Minh HoangNamCM13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12406112Pham Minh HieuNam15-03-1998
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12406279Hoang Minh HaoNam15-04-1993
12409910Kieu Bich ThuyNữWFM11-11-2001
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12413372Hoang Minh HieuNamCM07-01-2007
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12423173Vo Tan ChinhNam12-11-1995
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12404144Tran Thi Nhu YNữWFM19-10-1997
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12404446Ly Quoc LongNam13-01-1992
12403040Dong Khanh LinhNữWCM02-08-2000
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12406813Nguyen Vu Thu HienNữWCM13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNamCM12-09-1994
12403083Nguyen Hong NgocNữWCM16-01-2000
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữWCM13-05-1995
12414816Nguyen Thien NganNữWFM22-02-2005
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12424730Dinh Nho KietNam21-03-2010
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12400378Nguyen Anh TuanNam04-11-1987
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12432288Nguyen Tuan AnhNam06-09-1996
12401382Nguyen Hoang AnhNữWCM16-07-1998
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404993Huynh Hai HimNamFM13-01-2003
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12411027Le Tri KienNam31-08-2005
12424722Dau Khuong DuyNam20-07-2011
12401935Pham Thi Thu HoaiNữ18-01-1990
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12405191Pham Phu VinhNamFM18-10-2003
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12407984Vu Hoang Gia BaoNamCM26-02-2006
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12407135Hoang Thi Hai AnhNữWCM27-09-1996
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12401803Ton Nu Hong AnNữWFM20-03-1992
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12402079Nguyen Duc VietNam01-01-1995
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12413780Mai Quoc HuyNam10-08-2000
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12404519Tran Quoc VinhNam--
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12400610Dao Thi Lan AnhNữWFM00-00-1997
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữWFM21-02-1999
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữWFM15-07-1990
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữWFM03-01-2000
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữWFM02-09-1995
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữWFM30-01-2005
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12401668Le Thanh ThaoNữWFM25-12-1993
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12408948Vuong Quynh AnhNữWFM15-03-2005
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12400211Pham Hong MinhNữWFM13-03-1996
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12406856Tran Thi Hong PhanNữWFM28-01-2002
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12422355Nguyen Tuan LongNam21-04-1990
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12402885Le Quang TraNamCM01-09-1999
12406988Tran Phan Bao KhanhNữWFM14-01-2000
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12419052Chu Quoc ThinhNam02-10-1976
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12406228Phan Nguyen Hung CuongNam27-04-1996
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12412201Nguyen Hong NhungNữWCM21-01-2006
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12412287Duong Van SonNam00-00-1990
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ00-00-1995
12400629Vu Thi Dieu AiNữWFM14-07-1998
12403296Vu Hoang LanNữWCM21-08-1998
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12425133Ha Thi My DuyenNữ15-06-1993
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữWCM05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12403180Vu Thi Dieu UyenNữWFM03-03-2000
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữ28-06-1996
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12426997Tran Duong Hoang NganNữ09-01-2013
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữWFM18-01-1999
12418943Nguyen Van QuanNam02-09-1988
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12404659Do Van LongNam23-02-1978
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữWFM06-07-1997
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12403970Le Thi Nhu QuynhNữWCM12-08-2001
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữWFM28-09-2003
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12426849Nguyen Anh NguyenNam07-11-1995
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12406848Tran Thi Diem QuynhNữWFM23-08-2001
12402095Lam Minh ChauNam07-03-1961
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12403474Vo Mai TrucNữWFM01-05-2001
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12410667Vo Thi Thuy TienNữ27-10-1999
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12407062Ngo Thi My DuyenNữ00-00-1997
12425176Tran Hung VuongNam11-10-1996
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12407011Bui Thuy VyNữWCM29-01-1998
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12409723Huynh Hoa Minh NhatNam18-12-1979
12415251Bui Huy PhuocNamCM08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữ04-11-1998
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12420182Do Vu ThuNam07-03-1991
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12411094Nguyen Lam TungNamCM11-04-2005
12403750Vuong The Hung ViNamCM17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNam04-01-2002
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12422614Le Tran Minh NhatNam10-06-1990
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNam19-05-1997
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12411426Dang Anh QuocNam12-08-2004
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữ25-03-1996
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12415359Nguyen Le Cam HienNữWCM27-04-2007
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12404870Tran Ly VuNam--
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12402664Hoang Tan DucNam10-06-2000
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam00-00-2003
12404802Pham Tran Gia ThuNữWCM11-07-2004
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12418692Bui Huu DucNam31-03-2009
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12424790Doan Quoc ThanhNam08-06-1960
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12409782Tran Nhat Phuong HNNữ26-05-2004
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12414727Nguyen My Hanh AnNữ04-12-2006
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữWCM04-02-2003
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12411981Huynh Ngoc Anh ThuNữ06-09-2003
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12411876Thanh Uyen DungNữWCM09-02-2005
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữWCM03-05-2005
12404853Le Bao HuyNam04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12406830Tran Minh YNữWCM22-03-2002
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12415693Tran Dang Minh DucNam02-02-2008
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12411841Phung Phuong NguyenNữ15-03-2005
12417270Tran Minh DatNam15-08-2006
12409944Phan Thi Trac VanNữ00-00-1962
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12403172Vu Khanh LinhNữ08-01-2001
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12420190La Manh TuanNam05-03-1991
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12419648Nguyen Manh DucNam04-02-2011
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12412805Tong Hai AnhNamCM01-02-2007
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12415871Pham Anh KienNam23-01-2008
12417548Nguyen Nghia Gia BinhNam09-08-2011
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữWCM01-02-2007
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12412821Luu Ha Bich NgocNữWCM12-05-2006
12430099Nguyen Hai KhanhNam12-09-2011
12420999Nguyen Hai NamNam19-05-1983
12404039Tran Nguyen Huyen TranNữ29-05-2001
12404837Vuong Bao KhangNam00-00-2003
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12424943Nguyen Quang SonNam28-10-1993
12418064Nguyen Khac ThanhNam18-03-2009
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12418900Hoang Le Minh BaoNamCM16-11-2009
12413100Luu Huong Cuong ThinhNam29-08-2004
12402818Pham Quang MinhNam23-05-2001
12420220Le Van VietNam13-09-1993
12420778Nguyen Hoai AnNam12-03-2008
12424781Do Tien MinhNam12-07-2007
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12403113Nguyen Ngoc Son HaNữ26-06-2001
12411400Vo Thien AnNam18-04-2006
12415219Do Hoang Chung ThongNam29-11-2007
12424897Nguyen Duy ThanhNam23-10-2008
12417394Do Quang TungNam27-06-2006
12412040Nguyen Le Minh UyenNữ02-01-2004
12420360Vu Vinh HoangNam20-08-2008
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12421022Tran Thi Bich ThuyNữ22-01-1980
12419044Nguyen The HoanNam30-01-1974
12418960Pham Thi Linh NhamNữ20-06-1990
12420158Dao Minh KhanhNữ22-02-2007
12413445Tran Bao Dang KhoaNam20-10-2007
12420425Nguyen Xuan SangNam14-01-1995
12407488Bui Nhat QuangNam26-01-2004
12415375Nguyen Linh DanNữWCM19-02-2007
12415316Ly Nguyen Ngoc ChauNữ05-02-2007
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12410748Dang Hue NghiNam08-11-1989
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12404713Nguyen Thi Minh AnhNữ00-00-1985
12436887Phan Thanh LongNam01-09-1996
12420310Phan Van HanNam25-08-1952
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12428825Le Ngoc Gia BaoNam13-01-2010
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12413291Le Thi Dieu MiNữ07-03-2003
12424927Nguyen Huu LuongNam06-12-1980
12421065Le Hoa BinhNam10-11-1958
12428868Ngan Ba Hoang NguyenNam15-09-2001
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12410837Ngo Hong PhongNam00-00-1988
12410829Le Quoc ThaiNam00-00-2005
12415847Ton Nu Quynh DuongNữWCM22-08-2008
12412147Tran Thi Kim LienNữ17-05-2004
12417327Nguyen Thuy LinhNữ05-01-2009
12411736Doan Thuy My DungNữ20-03-2006
12417211Nguyen Dang BaoNam06-01-2005
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12412848Nguyen Thi Kim TuyenNữ12-10-2004
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12426938Tran Hoang Minh TuanNam01-01-2010
12420255Nguyen Huu ManhNam01-11-1994
12425370Nguyen Trung DucNam01-02-2009
12426580Do Khoi NguyenNam19-01-2010
12418706Bui Thi Ngoc ChiNữ30-09-2009
12412813Nguyen Ngoc Minh ChauNữ14-12-2006
12421014Nguyen Thi Hong ChauNữ04-12-1982
12410993Le Minh Tuan AnhNam15-07-2007
12411175Nguyen Trong NhanNam16-10-2005
12414387Huynh Thien PhuNam21-10-2006
12430480Nguyen MinhNam16-02-2014
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12416967Duong Ngoc Minh ChauNữ19-12-2006
12414573Tran Hoang Thanh PhongNam00-00-2005
12420115Do Quoc AnhNam02-01-2008
12413739Le Vu Hoai AnNam11-02-2008
12424749Do Hoang HaiNam29-06-2011
12424684Tran Van Hoang LamNam23-03-2007
12419320Ha Duc Tri VuNam11-09-2009
12420271Nguyen Tuan ThanhNam10-11-2009
12424560Nguyen Hoang PhucNam23-02-2008
12421006Nguyen Thi My LinhNữ13-02-1995
12421030Pham Thi HuongNữ22-02-1983
12423270Ha Nguyen Nam KhanhNam07-02-2010
12418579Bui Tran Minh KhangNam25-06-2009
12424960Nguyen Trung KienNam13-04-2010
12420263Nguyen Thieu AnhNam13-09-2006
12417130Nguyen Minh TrangNữ15-12-1986
12425400Than Van KhangNam02-04-2009
12420204Lam Viet BaoNam31-10-1993
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12409871Le Khac Minh ThuNữ08-05-2003
12420174Do Van TruongNam11-01-1975
12411078Nguyen Hoang DatNam31-07-2005
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12417513Nguyen Khanh LamNam25-04-2010
12419010Pham Viet Thien PhuocNam28-01-2010
12417424Do Quang MinhNam01-09-2009
12416134Le Minh ThuNữ15-04-2008
12424811Ha Minh TungNam14-07-2011
12413194Bui Tuyet HoaNữ26-01-2008
12425087Tran Ngoc LoanNam27-06-1996
12425419Hoang Nguyen HuyNam29-09-2006
12426644Nguyen Duc ThinhNam10-06-2013
12419222Nguyen Phuc Yen NhiNữ20-10-2007
12419427Le Pham Minh DucNam25-03-2010
12415758Ngo Bao QuyenNữ23-03-2009
12417122Nguyen Manh HungNam05-10-1983
12404900Bui Vu Hanh DuyenNữ25-02-2005
12419583Nguyen Hoang BachNam31-05-2011
12411256Pham Quang HungNam25-12-2006
12418986Huynh Kim SonNam05-01-2006
12408727Le Dam DuyenNữWFM19-01-2004
12410284Nguyen Dinh Thien PhucNam13-06-2000
12418536Nguyen Thi Mai LanNữ27-07-2006
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12425338Nguyen Manh QuyetNam12-10-2002
12417645Tran Le Viet AnhNam10-10-2009
12426610Mai Hoang TungNam04-01-2009
12426717Nguyen Tuan MinhNam25-02-2012
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12425117Vuong Son HaiNam27-01-2012
12424870Ngo Duc AnhNam10-03-2012
12405124Nguyen Minh ThongNam27-02-2003
12420492Nguyen Huynh Tu PhuongNữ22-11-2009
12418773Chau Dien Nha UyenNữ03-04-2007
12416150Nguyen Gia KhanhNam16-09-2009
12424986Nguyen Vu Ky AnhNam29-04-2010
12417483Pham Vu QuyNam25-02-2006
12417319Ngo Ngoc ChauNữ19-08-2008
12410845Nguyen Manh Anh TuanNam00-00-2006
12410810Dao Hoang ThaiNam10-06-1989
12426687Nguyen Hoang MinhNam20-03-2013
12424706Nguyen Minh Chi ThienNam01-01-2006
12425109Trieu Gia HuyNam02-08-2012
12424862Le Tuan PhongNam05-05-2010
12420379Nguyen Tien ThanhNam28-08-1993
12415022Nguyen Hoang VietNam18-01-2007
12415766Nguyen Huynh Mai HoaNữ12-03-2009
12425036Pham Xuan HieuNam18-09-1982
12418072Nguyen Ngoc Phong NhiNữ02-02-2008
12416843Vu Xuan HoangNam05-04-2009
12416614Phan Nguyen Thai BaoNam06-01-2010
12418951Dao Thi Le XuanNữ05-12-1985
12424765Nguyen Ngoc DiepNữ17-10-2012
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12419028Nguyen Ngoc Phuong NghiNữ10-12-2007
12426555Bui Quang MinhNam31-08-2012
12426890Le Duc TaiNam23-06-2011
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12425125Nguyen Mai ChiNữ01-04-2011
12426695Nguyen Phuc AnhNam29-03-2005
12415324Ly Nguyen Ngoc TranNữ05-02-2007
12417726Pham Minh HieuNam15-05-2008
12412082Nguyen Thi Ngoc HanNữ20-03-2004
12428957Nguyen Phuc NguyenNam28-07-2011
12428876Ngo Quang AnhNam09-11-2004
12425362Nguyen Tran Thuy ChiNữ11-08-2009
12424595Dao Ngoc Minh ChauNữ30-10-2000
12424617Le Thai Hoang AnhNữ23-06-2011
12427764Vu Nguyen Bao LinhNữ07-11-2011
12419125Nguyen Thi KieuNữ10-10-1986
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12425079Tran Minh HieuNam08-08-2012
12428744Phan Anh DucNam20-09-2009
12424625Tran Hoang PhucNam30-12-1989
12428884Nguyen Khanh NamNam23-10-2011
12419087Tran Nguyen Hoang LamNam28-10-2010
12420956Nguyen Thanh DucNam07-07-2010
12416444Nguyen The NghiaNam04-03-2009
12428922Tran Tuan HungNam13-06-2009
12418897Le Ngoc Minh TruongNam15-03-2010
12424544Nguyen Trung MinhNam08-01-2010
12426628Nguyen Ba NamNam08-03-2012
12426903Mai Duc KienNam25-06-2012
12425397Nguyen Van ManhNam25-12-1955
12424773Tran Thi Ha ThanhNữ18-08-2010
12407798Nguyen Phuc NguyenNam02-01-2005
12419079Nguyen Hoang Thai NghiNam06-11-2008
12413259Nguyen Minh TraNữ16-02-2009
12415804Nguyen Xuan Minh HangNữ06-02-2009
12418854Huynh Thien NgocNữ01-01-2009
12421057Nguyen Thi HongNữ22-10-1998
12430900Bui Dai LamNam22-06-2010
12418030Duong Nu Nhat MinhNữ10-04-2009
12421197Ho Dang Nhat MinhNam17-05-2010
12418714Le Dang Bao NgocNữ27-07-2009
12424633Ta Nguyen BaoNam10-10-2009
12425303Nguyen Bao ChauNữ08-03-2010
12418757Le Trung HieuNam03-01-2004
12426709Nguyen Trong Thai DuongNam19-06-2011
12421111Quan My LinhNữ03-01-2010
12421189Nguyen Xuan AnhNam08-08-2008
12417696Lam Binh NguyenNữ17-04-2011
12418668Ngo Nha KyNữ06-03-2010
12419206Nguyen Thai Minh HieuNam16-04-2011
12418218Nguyen Thanh ThuyNữ29-06-2010
12437417Nguyen Manh HaNam15-02-2001
12412627Nguyen Thu AnNữ22-03-2008
12413208Le Ngo Thuc QuyenNữ02-05-2008
12418765Nguyen Le Thao NhiNữ25-07-2003
12424994Nguyen Xuan AnNam12-10-2011
12424404Le Hoang ThongNam27-10-2011
12421901Huynh Tuan BaNam22-11-1968
12405396Huynh Trung Quoc ThaiNam15-07-2002
12407658Le Hong AnhNam00-00-2004
12420689Le Mai Bao HanNữ15-10-2005
12411485Huynh Trinh Dang NguyenNam19-04-2004
12400769Le Hong DucNam17-05-1953
12417050Le Hong MinhNam09-02-2003
12437964Vo Ngoc ThinhNam28-09-2011
12406660Huynh Thi Tuyet AnhNữ00-00-2001
12419397Le Hoang QuanNam24-06-2012
12405728Vo Duc ThinhNam24-05-2002
12427322Le Hoang Phuong ThyNữ23-10-2009
12417831Huynh Thi To DuyenNữ25-01-2004
12427349Le Hoang NganNữ09-06-2008
12429201Vo Mai PhuongNữ24-06-2014
12424005Le Hoang MinhNam22-10-2007
12419184Le Hoang MinhNam25-02-1992
12436208Le Minh AnhNữ23-11-2011
12429295Le Hoang Bao DuyNam08-05-2010
12425958Le Hoang AnhNam20-02-2008
12412929Le Hoang QuanNam22-08-2008
12423769Le Hong ThaiNam20-11-2006
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12403210Huynh Thu TrucNữ10-01-1999
12413054Huynh Thien TriNam05-10-2007
12428710Le Khanh HaNữ10-10-2008
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12410977Le Huy HaiNam15-09-2005
12403075Le Khanh Phuong MarieNữ--
12434922Vo Ngoc HieuNam18-08-2008
12416681Le Khanh VanNữ12-02-2008
12419400Le Khoi NguyenNam22-05-2011
12422584Vo Minh HoangNam19-10-1981
12424757Le Huong GiangNữ22-01-2011
12411515Le LoiNam07-02-2003
12423750Le Hong PhongNam17-12-2007
12418633Le Kiet TuongNam22-08-2008
12404055Le Hong NhungNữ18-02-1999
12410624Le Hong Minh NguyetNữ00-00-1999
12431524Vo Ngoc Thien KimNữ17-11-2012
12409847Huynh Tran Minh HoangNam02-03-2003
12431443Vo Minh NhatNam18-08-2012
12411507Le Kha DuyNam19-06-2003
12428035Le Kim CuongNam16-12-1985
12424420Le Huynh Tran KhangNam04-03-2012
12423955Le Huu Manh TienNam01-01-2007
12408093Le Nhat Khanh HuyNam23-08-2003
12414689Le Nguyen My AnNữ19-03-2006
12406040Huynh Nguyen Thien NhanNam00-00-1999
12407143Huynh Nhu Phuong NghiNữ23-12-1995
129057962Le Nhu ThongNam26-03-1991
12420590Le Nhat NamNam16-04-2008
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12413771Huynh NhutNam28-10-2000
12426024Le Nhat MinhNam28-05-2007
12407402Vo Hoang KhaiNam26-04-2003
12430757Vo Hoang HungNam11-02-2006
12431877Vo Hoang HiepNam14-03-2009
12417459Le Nguyen VuNam07-11-2006
12412759Le Nguyen Uyen PhuongNữ31-03-2004
12422339Huynh Pham Tuyet TrinhNữ13-04-1993
12403229Le Nguyen To NganNữ00-00-1999
12414034Huynh Phuong QuangNam01-01-2004
12437689Vo Hoang KhanhNam02-02-2014
12401765Le Nguyen Quoc ThuanNam00-00-1994
12406414Huynh Thanh ThyNữ27-05-2003
12425770Le Nhat MinhNam27-02-2012
12409162Le Phuong LinhNữ00-00-2000
12412732Huynh Ngoc Hai DangNam12-05-2003
12417092Le Quang KhaiNam05-10-2006
12414379Huynh Ngoc Minh NhatNam08-12-2005
12422002Le Quang DinhNam06-01-1975
12422436Le Quang AnhNam26-03-1976
12415731Huynh Ngoc Minh ThuNữ28-09-2009
12415286Huynh Ngoc Nhu YNữ23-02-2007
12434108Vo Dang Yen VyNữ30-07-2008
12400173Le Phan Khanh NhiNữ--
12415308Le Phuong PhuongNữ07-04-2007
12437700Vo Hoang MinhNam22-12-2010
12419923Le Phung Ai NhienNữ24-02-2006
12407968Vo Hoang Minh NghiaNam08-03-2004
12421960Le Phuc Tran TuNam25-02-1974
12424480Le Phuc Thai AnNam12-02-2013
12416665Le Phuc TanNam12-04-2008
12407666Le Phuc NguyenNam17-03-2004
12437859Vo Dinh KienNam14-06-2006
12435295Vo Duc TriNam05-10-2014
12417386Le Phuong ThuyNữ12-04-2007
12407038Le Minh NhatNữ01-11-1998
12406422Le Nguyen Nhat LinhNữ09-07-2003
12402680Le Minh VuNam--
12408590Huynh Thanh DuyNam00-00-1996
12434930Vo Hoang PhucNam05-09-2009
12406058Le Minh TrietNam04-01-1997
12408085Le Minh ToanNam09-03-2002
12428345Khong Thi HoaNữ14-01-1975
12405787Huynh Thanh NghiaNam00-00-2000
12436178Vo Hoang NguyenNam15-01-2014
12426598Le Minh NhatNam01-03-2012
12405779Huynh Thai NhanNam08-01-1999
12418277Le Minh NguyenNam10-04-2008
12405418Le Minh NghiNam14-10-2002
12412295Le Minh KhaNam00-00-2004
12430765Vo Hoang QuanNam05-10-2007
12428370Le Minh HieuNam27-12-1997
12421880Le Minh HiepNam27-04-1994
12426245Le Minh GiangNữ05-03-2011
12436658Vo Hong AnNam12-12-2016
12406678Le Minh ThaoNữ23-01-2002
12429031Huynh Tan DatNam04-01-2013
12407607Huynh Quoc AnNam22-06-2004
12420549Le Nguyen Khai NguyenNam11-01-2009
12418641Le Nguyen Hong NhungNữ03-06-2007
12429619Le Nguyen Hoang Nhat DinhNam05-01-2009
12421618Le Nguyen HienNam13-03-1995
12411744Le Nguyen Gia LinhNữ13-04-2006
12412368Huynh Quoc DungNam04-08-2003
12404314Le Nguyen Da HienNữ26-09-1985
12409880Le Nam ThienNam12-05-2002
12417068Le NguyenNam12-11-2003
12406341Vo Duy ThoaiNam30-04-1994
12419419Le Ngoc PhucNam03-05-2011
12409901Le Ngoc Nguyet CatNữ19-04-2002
12425583Le Ngoc Minh QuanNam02-04-2007
12413046Le Ngoc Khanh DuyNam27-09-2005
12423580Le Ngoc Kha UyenNữ05-05-2011
12417572Le Ngoc HieuNam08-07-2004
12429023Huynh Tan PhatNam05-07-2010
12417378Le Ngoc Hanh ThienNữ12-04-2007
12412015Le Nguyen Bich NgocNữ21-01-2003
12434361Le Nhat Bich KhueNữ08-06-2011
12417521Khau Phuc KhangNam05-06-2010
12436712Le Quang LamNam15-12-1989
12437786Le Phuong LocNam11-07-2015
12432415Le Phuoc KietNam21-04-2007
12432407Le Phuoc AnNam01-08-2012
12424129Lai Nguyen Manh DungNam16-03-2011
12432881Le Phan Hoang QuanNam14-01-2015
12431150Le Quang MinhNam12-11-2012
12436313Le Nhat Linh DanNữ20-05-2012
12431796Le Quang MinhNam11-06-2010
12431133Le Nguyen Thuy DuongNữ07-06-2010
12437611Le Nguyen Minh TriNam18-01-2008
12433527Le Nguyen Mai ThaoNữ29-06-2014
12436445Le Nguyen KhoiNam29-01-2013
12432687Vo Thuy AnNữ16-04-2011
12436593Le Minh TriNam02-08-1994
12431320Lam Gia HuyNam04-06-2005
12435015Le Minh ToanNam27-10-2012
12432873Le Pham Trung NghiaNam31-07-2006
12437620Le Thanh HuyNam20-12-2011
12436020Le Thuy DuongNữ23-10-2011
12436526Le Thi LanNữ03-08-1959
12436380Le Thi Kim KhanhNữ07-04-1998
12407615La Hoang BachNam22-03-2005
12431605Le The HiepNam05-01-2011
12425427La Minh TruongNam01-08-2001
12410268La Quoc HiepNam02-03-2000
12435783Le Quang MinhNam07-03-2014
12431613Le The HienNam18-08-2013
12433322Le Minh PhucNam17-01-2014
12419176Le Thai HocNam18-12-2003
12418463La Thi Thu TrangNữ28-04-2004
12436780Le Tan ThanhNam12-12-2002
12437344Le Tan QuyetNam04-04-1999
12434400Le Sy Gia HuyNam07-11-2015
12435368Le Quoc BaoNam12-03-2012
12411701Vo Cong MinhNam13-11-2003
12407682Le Quang KhaiNam01-01-2004
12415090La Quoc TruongNam00-00-2007
12435112Le An PhuNam02-03-2015
12436798Le Duc BaoNam21-12-2008
12437441Le Do Minh TuanNam31-07-2010
12419362Lam Anh MinhNam08-03-2010
12437450Le Do Minh HieuNam14-02-2014
12435082Vo Trong BinhNam05-09-2007
12436003Le Danh TungNam09-06-2013
12427217Lam Anh QuanNam03-06-2012
12430382Le Minh SonNam12-12-2008
12433330Le Chi ThanhNam24-04-2012
12433071Le Ha MyNữ16-04-2011
12437425Vo Vi XuanNữ24-12-2016
12412724Lam Nguyen Y NhiNữ11-03-2005
12415081Lam Ky SonNam04-12-2007
12429694Lam Gia HanhNữ05-11-2008
12425435Lam Huu BinhNam08-06-2011
12418870Lam Hoang LongNam05-03-2009
12430200Lam Ha PhuongNữ28-09-2007
12423467Lam Gia HuyNam28-06-2011
12427357Lam Bao NgocNữ12-10-2008
12410985Le Khac Hoang TuanNam05-01-2007
12434086Le Tran Minh NhaNữ24-12-2009
12435520Le Minh KhueNam13-04-2009
12435392Lam Hao QuanNam14-06-2012
12431060Le Minh Hoang ChinhNam19-02-2013
12433535Le Minh DungNam31-07-2014
12434701Vo Xuan GiangNam15-11-2013
12424374Le Minh AnhNữ19-07-2011
12438081Le Ky AnhNữ15-06-2011
12430366Le Gia BaoNam07-09-2004
12430374Le Khanh NgocNữ08-11-2013
12435406Le Giang Bao ChauNữ08-05-2012
12432210Le Khac Hoang LongNam05-01-2015
12438030Le Huynh Sy KhoaNam01-01-2012
12435210Le Hong Minh NhatNữ16-10-2013
12433772Le Hoang QuanNam10-05-2012
12432229Le Hoang Bao TuNữ20-01-2013
12416789Le Hoang AnhNam08-08-2009
12436674Le Hai DangNam12-03-2012
12433381Le Minh QuyNam24-02-2012
12436348Le Khanh QuyenNữ02-09-1998
12407640Le Duc AnhNam00-00-2004
12423840Le Duy KhanhNam04-05-2012
12413488Le Duc TriNam15-01-2007
12436984Khuong Nguyen Ngoc LongNam14-06-2004
12408069Le Duc TamNam15-01-2002
12414891Vo Duc Anh KietNam00-00-2008
12426920Le Duc PhucNam14-08-2013
12419389Le Duc Minh QuanNam18-04-2012
12410950Le Dang KhoaNam09-03-2006
12415103Khuu Dich TaiNam22-08-2007
12415294Le Gia LinhNữ07-09-2007
12414670Le Dong PhuongNữ16-03-2005
12402672Le Dinh Nguyen AnhNam23-09-2000
12411493Khuu Dich TienNam04-05-2003
12436305Vo Nguyen Thien AnNam06-04-2015
12415979Le Dinh Anh TuanNam07-04-2007
12428043Le Dieu LinhNữ19-01-1994
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12434760Le Tran Bao NgocNữ06-02-2015
12412538Le Duc ChinhNam29-04-2002
12429511Le Ha Nguyen ChuongNam25-01-2007
12410616Huynh VyNữ00-00-2000
12412597Huynh Xuan Anh TramNữ22-04-2002
12428701Le Hoang An AnNữ02-02-2008
12414042Le HoangNam11-06-2003
12427110Le Hoai TinNam26-07-2007
12402281Le Hoai Bao DuyenNữ10-11-1994
12409758Kavita GNữ00-00-1994
12414409Le Ho Hoang PhucNữ25-01-2006
12423440Khuc Hai NamNam29-12-2010
12411914Vo Ngoc Tuyet VanNữ05-01-2005
12426377Le Gia BachNam15-11-2008
12405019Le Ha NamNam14-09-2003
12410969Le Gia Vinh ThinhNam23-05-2005
12417530Khau Chi LamNam16-02-2009
12414395Le Gia TriNam00-00-2006
12411990Le Bui Hong TuoiNữ14-03-2003
12427560Khoa Hoang AnhNam16-02-2014
12424293Khuat Kieu ThanhNữ06-07-2004
12437948Vo Nguyen Viet KhangNam23-04-2011
12413895Le Ho Hoang MyNữ05-08-2001
12434299Le Van Trung HieuNam14-11-2006
12426300Le Anh TuanNam12-12-2008
12431117La Minh VuNam27-05-2014
12432008La Tran Minh DucNam01-03-2012
12409510Le Anh TienNam01-01-1986
12408050Le Anh QuangNam09-01-2003
12418455La Bao QuyenNữ31-08-2008
12405400Le Anh KhoaNam08-03-2002
12419370Le Dang KhoiNam29-10-2011
12423025Le Anh DuongNam10-01-1981
12424358Le Bao AnNữ27-10-2012
12435058Le Van Minh KhoaNam30-04-2013
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12420212Le Tuan AnhNam13-07-2000
12431710Le Trung KienNam18-04-2009
12421138Le Truc QuanNam29-10-1992
12409715Vo Thi Kim TuyenNam01-01-1985
12432890Le Tran Uyen ThuNữ02-08-2013
12428329Le Hoang AnhNam25-09-1980
12405795Le Anh HuyNam09-04-1999<